Landmeten & Expertises

Offerte Aanvragen

Opmetingen

Opmetingen voor aankoop/verkoop/splitsing/overdacht

Deze opmetingen worden ook wel juridische opmetingen genoemd. Bij iedere aankoop, verkoop, splitsing of overdracht van een perceel dat resulteert in een splitsing van één of meerdere kadastrale percelen, dient er een opmeting te gebeuren door een gezworen landmeter. De landmeter maakt hiervan een plan op die bij de notariële akte wordt gevoegd. Indien er geen splitsing is van kadastrale percelen is het echter steeds aangewezen het goed te laten opmeten. Op die manier liggen de grenzen van het goed voor altijd vast.

Afpalingen

Zonder tussenkomst van een rechter komen beide partijen overeen over de ligging van de grens. Het opgemaakte Proces Verbaal van Afpaling wordt door beide partijen ondertekend. Meestal gebeurt een afpaling in der minne... In het andere geval, als er geen overeenkomst kan bekomen worden, kan je een afpaling eisen via de vrederechter. De rechter stelt dan een landmeter aan, die de exacte ligging van de grens reconstrueert.
In beide gevallen van afpaling wordt de grens gematerialiseerd op het terrein dmv grenspalen.

Ruilingen

Bij ruilingen wordt een ruilingsplan opgemaakt met de eigenlijke aanduiding van de te ruilen percelen of delen van percelen.

Aanvraag Stedenbouwkundig vergunning

Deze aanvragen kunnen gaan van verkavelingen, verkavelingswijzigingen, stedenbouwkundige attesten tot bouwaanvragen waar geen architect voor nodig is.

Nivelleringen/hoogtemetingen (hoogtelijnen-terreinprofielen)

De hoogtemeting heeft als doel een goed in hoogte in kaart te brengen. Deze plannen en terreinmodellen worden veelal opgemaakt voor architecten voor hun bouwprojecten. Aan de hand van de nodige software (Pythagoras) kan een DTM of 3D terreinprofiel opgemaakt worden. Daaruit kunnen plannen met hoogtelijnen en terreinprofielen getekend worden. Alle hoogtemetingen worden aangesloten op de TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

Grondverzetberekeningen

In het kader van grondaanvullingen of grondafgravingen kan het grondverzet berekend worden. Er wordt een hoogtemeting uitgevoerd vóór de werken en een hoogtemeting na de werken. De twee terreinmodellen kunnen boven elkaar gelegd worden zodat een grondverzet kan berekend worden. Hieronder vallen tevens de aanvragen voor terreinaanlegwerken waarbij de bestaande toestand en de nieuwe toestand op plan dienen voorgesteld te worden. Hierbij dienen ook lengte- en dwarsprofielen te worden opgemaakt.

Uitzetten van assen en constructies

Onder het uitzetten van assen en constructies verstaan we alle uitzetwerk van gebouwen, assen, putten, funderingspalen, machines, … voor aannemers. Met een grote precisie kunnen de opgegeven punten op het terrein gematerialiseerd worden.

Opmetingen bestaande toestand / Opmetingen voor bouwaanvraag / Opmetingen voor tuinarchitecten

Onder deze topografische opmeting verstaan we alle opmetingen waarbij de bestaande toestand gedetailleerd op plan wordt gezet. Deze opmetingen vormen meestal de basis voor architecten, binnenhuisarchitecten, tuinarchitecten, … om hun ontwerpen op te maken. Hieronder vallen ook de gevelmetingen, opmetingen van binnenverdelingen van gebouwen, …

Muurovernames

Een muurovername is de handeling van opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheidingsmuur én het opstellen van proces-verbaal dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst. Het proces-verbaal van muurovername, die door beide partijen wordt ondertekend, moet worden geregistreerd. De overnemer staat in voor de kosten van opmaken van het proces verbaal van muurovername en van de registratie ervan.

Allerhande CAD-tekenwerk

Wij voeren tevens allerhande tekenwerk uit. De plannen kunnen in diverse formaten afgeleverd worden (DWG, DXF, PDF, PYT, enz... )

Schattingen

Algemene schattingen

Private personen, bedrijven of instellingen vragen om hun onroerend goed te schatten om zo de waarde van hun goed te kennen. (vb. bij verkopen, verdelingen, scheidingen, inbreng in vennootschap, …)

Voorafgaande schattingen

Dit zijn schattingen waarbij we aangesteld worden door de Ontvanger van de Registratie om de waarde van één of meerdere goederen te bepalen van een overleden persoon. Deze schattingen vormen de basis voor de berekening van de erfenisrechten.

Plaatsbeschrijvingen

Bij aanvang en beëindiging van de huur

Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Zo kan de eventuele huurschade bij het einde van de huur bepaald worden.

Bij aanvang en einde van werken

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, laten een plaatsbeschrijving opstellen om betwistingen met de buren of met de overheid na het einde van de werken te voorkomen. Na het einde van de werken wordt een staat van vergelijking opgemaakt zodat de eventuele schade kan bepaald worden die gebeurd is ten gevolge van de werken.
Zelfs al is er geen plaatsbeschrijving vereist door de verzekering, opdrachtgever, ... toch is het nuttig om een plaatsbeschrijving vóór de werken uit te voeren omdat de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van bestaande barsten, ...

Total Stations + GPS:Topografische Software

Pythagoras